امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
حوزه شهرسازی و عمران


سرپرست حوزه  شهرسازی :  آقای مهندس کولیوند                 تلفن داخلی112

       کارشناس شهرسازی :   خانم زمانی تبار                       تلفن داخلی 112

       کارشناس شهرسازی و مامور بازدید :  آقای مهندس کرمی            تلفن داخلی 110
   

       واحد نوسازی و محاسبات ، درآمد   :  خانم جعفری           تلفن داخلی 111                                          
  


 مسئول دفتر فنی و عمران  : مهندس صافی   تلفن داخلی 205
     
        نقشه برداری ، بازدید  :    نلفن داخلی  206
        
       واحد امانی :                آقای مهندس صافی