امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی حوزه شهردار
حوزه شهردار :

شهردار چرمهین                                               : شهاب ثابت راسخ 

مسئول واحد حراست                                         : آقای  تقی پور       تلفن داخلی   108 ، 52554321

مسئول واحد امور حقوقی و املاک وامور بانوان          : خانم ابوالحسینی    تلفن داخلی 207

واحد روابط عمومی و سامانه 137                          : آقای احمدی          تلفن داخلی 105 و  137 و 52555607

واحد فناوری اطلاعات                                          :  تلفن داخلی 102        

دفتر شهردار                                                     : آقای امینی            تلفن داخلی 201