امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی حوزه امور اداری - مالی
حوزه امور مالی و ذیحسابی:

سرپرست امور مالی                        : خانم اسکندری    تلفن داخلی 103

حسابداری                      : خانم فتاحی   تلفن داخلی   103

درآمد                             : خانم جعفری   تلفن داخلی   111

انبار و اموال                     : آقای جعفریان    تلفن داخلی   210

کارپردازی                        : آقای امیری       تلفن داخلی   106

امور کسب و پیشه وران       : آقای احمدی      تلفن داخلی   105

امور قراردادها                   : خانم اسکندری      تلفن داخلی   103
حوزه امور منابع انسانی: 

مسئول امور منابع انسانی:            : آقای ادیبی    تلفن داخلی 208

دبیرخانه و بایگانی                            : آقای نفری   تلفن داخلی   109