امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی حوزه اداری و مالی
حوزه امور مالی :
 

مدیر  امور مالی                        : آقای مطلبی    تلفن داخلی 203
            
           حسابداری                      : خانم فتاحی   تلفن داخلی   103
     
           درآمد                             : خانم جعفری   تلفن داخلی   111
 
           انبار و اموال                     : آقای جعفریان    تلفن داخلی   210

          کارپردازی                        : آقای امیری       تلفن داخلی   106

          امور کسب و پیشه وران       : آقای ادیبی      تلفن داخلی   105

          امور قراردادها                   : آقای ادیبی      تلفن داخلی   208

حوزه امور اداری :

  
 مسئول امور اداری و کارگزینی         :   آقای ادیبی      تلفن داخلی   208    
 
                   دبیرخانه                        :   آقای نفری        تلفن داخلی   109