امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
حوزه خدمات شهری


مسئول حوزه خدمات شهری          :  آقای رفیعی      تلفن داخلی 107 و 52554484


      مسئول واحد فضای سبز           : آقای رفیعی       تلفن داخلی 107

      مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه   : آقای رفیعی       تلفن داخلی 107

      مسئول  واحد آتش نشانی        :  آقای امیری       تلفن    125 ، 52553539

      مسئول واحد خدمات موتوری       : آقای پرکمی        تلفن داخلی 124
 
      مرکز معاینه فنی                     : تلفن 52555610
 
      امور متوفیات                           : آقای عابدی         تلفن   125

      مامورسد معبر                         : آقای خلیلی      تلفن داخلی 107