امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
مشاهده خبر

آگهی شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی پوشاک ،کیف و کفش شهرستان لنجان

از اعضای محترم اتحادیه صنفی پوشاک و کیف و کفش شهرستان لنجان دعوت می گردد با همراه داشتن اصل پروانه کسب روز چهارشنبه مورخ 95/2/1  به آدرس مندرج در آگهی زیر مراجعه و در انتخابات مذکور شرکت نمایند.تعداد بازدید: 1570