امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر چرمهین

    اعضای شورای اسلامی

1- ریاست شورا : آقای خدارحم رفیعی

2-نایب رئیس شورا : آقای مصیب امینی

3- خزانه دار : آقای پنجه علی حسنپور

4-دبیر شورا : آقای مهندس امیر قدیمی

5-عضو شورا :آقای اله رحم رفیعی