امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر چرمهین

    اعضای شورای اسلامی

1- ریاست شورا : آقای حاج رجبعلی حیدرپور

2-نایب رئیس شورا : آقای ابراهیم قاسمی

3- خزانه دار : خانم علی چرمهینی

4-دبیر شورا : آقای مهندس ابوطالب رشیدی

5-عضو شورا :آقای مهندس شیرزاد مهدیپور