امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
راهنمای شهرسازی

1- مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی

a.     کپی برابر اصل سند مالکیت ( قولنامه قرارداد واگذاری و ... ) ممهور به مهر شورای شهر

b.    کپی شناسنامه مالک

c.     کپی کارت ملی مالک

d.    فیش پرداخت عوارض نوسازی

2- مراحل صدور پروانه ساختمانی :

a.  تشکیل پرونده

b.  گزارش کارشناس بازدید شهرداری

c.   تهیه کروکی

d.  تأیید کروکی

e.  محاسبه عوارض نوسازی

f.    دستور تهیه نقشه

g.  ارسال به سازمان نظام مهندسی

h.  محاسبه عوارض و پرداخت کلیه عوارض شهرداری ( اعم از ساختمانی ، نوسازی و آموزش و پرورش )

i.     پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی

j.    اخذ تعهدات قانونی

k.  تهیه پیش نویس پروانه

l.     تأیید مسئول شهرسازی و شهردار

m.        صدور پروانه ساختمانی

3- مراحل پاسخگویی به استعلامات

a.  ارانه نامه از طرف سازمان یا اداره مربوطه که نیاز به پاسخگویی می باشد .

b.  در صورتی که پروانه ساختمانی دارای اعتبار ( 5 ساله ) باشد ارائه گزارش مهندس ناظر در غیر این صورت گزارش مأمور بازدید شهرداری مبنی بر عدم وجود خلاف ساختمانی

c.   پرداخت عوارضات منطقه

d.  تهیه پیش نویس گواهی

e.  تأیید ،‌ امضا و ثبت گواهی و ارائه به اربابان رجوع

4- مدارک لازم جهت دریافت و پرداخت فیش نوسازی :

a.           آخرین فیش یا مفاصاحساب نوسازی

b.          شماره پرونده ساختمانی

c.کپی کارت ملی مالک

d.          کد پستی و شماره پلاک ملک

5- مدارک لازم جهت اخذ پایان کار

a.  درخواست پایان کار

b.  گزارش کارشناس بازدید

c.   تایید دفتر فنی

d.  اخذ مجوز پایان عملیات ساختمانی

e.  اخذ مجوز پایان عملیات ساختمانی از مهندس ناظر

f.    پرداخت عوارض مربوطه

g.  تایید مسئول شهرسازی و شهردار

h.  صدور پایان کار

 

6- مدارک لازم جهت اخذ مفاصا حساب کسب و پرداخت عوارض کسب و پیشه

a.           برگه معرفی نامه از اصناف

b.          یک عدد پوشه آبی

c.یک عدد عکس 4*3

d.          کپی شناسنامه و کارت ملی

e.           کپی کارت پایان خدمت

f. کپی قباله یا اجاره نامه با تایید شورای اسلامی شهر

g.           استعلام از دفتر شهرسازی ، فنی ، نوسازی

h.          پرداخت افتتاحیه کسب

i.  پرداخت عوارضات کسب محاسبه شده