امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
شهرداران سابق
شهرداران سابق
ردیف
 عنوان توضیحات
                
 1   آقای  فرهاد سلیمی  از بدو تاسیس    لغایت 1372/02/20  
 2  آقای  حمید اسمی پور  از 1372/02/21   لغایت 1374  
 3  آقای  علیرضا ملاکبیری  از 1374           لغایت 1378/03/31  
 4
 آقای  اصغر مظاهری    از 1378/04/01  لغایت 1382/04/04  
 5  آقای  علی پرنو
 از 1382/04/05  لغایت 1382/10/05  
 6  آقای  سید محمد رضا سامع 
 از 1382/12/19  لغایت 1386/03/01  
 7  آقای  حسینعلی صادقی  از 1386/03/01  لغایت 1392/06/31  
 8  آقای  محسن جوادی 
 از 1392/07/01  لغایت 1393/04/23  
 9  آقای خسرو سراوانی 
 از 1393/09/20  لغایت  1394/11/30
 
 10  آقای محسن جوادی   از 1395/05/27  لغایت 1396/05/31  
 11  آقای شهاب ثابت راسخ    از 1396/07/19  لغایت ..........   


سرپرست شهرداری
ردیف
 عنوان توضیحات

 1  آقای مجید مطلبی
 از 1393/04/24  لغایت  1393/09/19    
               
 2  آقای مجید مطلبی
 از 1394/12/01  لغایت  1395/05/26
 
 3  آقای مجید مطلبی   از1396/06/01   لغایت  1396/07/18