امروز :

فارسی
ENGLISH
دور نمای شهر چرمهین مجموعه فرهنگی گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین پذیرای گردشگران
معرفی شهردار شهر چرمهین
   


شهاب ثابت راسخ شهردار شهر چرمهین
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت جغرافیا و برنامه ریزی شهری و کارشناسی ارشد 1- مهندسی آینده پژوهی 2- مدیریت پروژه و ساخت